சங்ககாலம்,முதன்மை செய்திகள் சங்க காலக்குறிப்புகள்-பகுதி(4)

சங்க காலக்குறிப்புகள்-பகுதி(4)

சங்க காலக்குறிப்புகள்-பகுதி(4) post thumbnail image
 • திரிபுரம் எரித்த விரிசடைக்கடவுள்-சிவன்.
 • ஆலவாய் பெருமான்-சிவன்.
 • குன்று எறிந்த வேள்-முருகன்.
 • துவரைக்கோமான்-கண்ணன்.
 • நிதியின் கிழவன்-குபேரன்.
 • மூன்று சங்கங்களை ஆதரித்த மொத்த அரசர்கள்:89+59+49=197 பேர்.
 • மொத்த காலம்:4440+3700+1850=9990ஆண்டுகள்.
 • மொத்த புலவர்கள்:4449+3700+449=8598 பேர்.
 • காய்சின வழுதி-கடுங்கோன்-முதற்சங்கம்.
 • வெண்டேர்ச் செழியன்-முடத்திருமாறன்-இடைச்சங்கம்.
 • இடை, கடைச் சங்கத்திற்கு உருய மன்னன்-முடத்திருமாறன்.
 • முச்சங்கத்திற்கும் உரிய நூல்-அகத்தியம்.
 • முத்தமிழ் இலக்கண நூல்-அகத்தியம்.
 • இயற்றமிழ் இலக்கண நூல்-தொல்காப்பியம்.
 • இசைத்தமிழ் இலக்கண நூல்-முதுநாரை.
 • நாடகத்தமிழ் இலக்கண நூல்- இந்திரகாளியம்,பஞ்சமரபு.
 • புலவர் தலைவர் அகத்தியர்.
 • அகத்தியர் மாணவர் 12 பேர். தொல்காப்பியர், அதங்கோட்டாசான், பனம்பாரனார்,காக்கை பாடினியார்,நத்தத்தன் ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.
 • அகத்தியரின் மாணவர்கள் 12 பேரும் சேர்ந்து எழுதிய நூல் பன்னிரு படலம்.
 • இது ஒரு புற நூல்.
 • அகத்தியர் எழுதிய நூல் அகத்தியம்.
 • இது 12000 நூற்பாக்களைக் கொண்டது.தற்போது 103 நூற்பாக்கள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளன.
 • இது 12 பகுதிகளை உடையது.அவை எழுத்து, சொல், பொருள்,யாப்பு , சந்தம். வழக்கியல், அரசியல், அமைச்சியல், பார்ப்பனவியல், ஜோதிடவியல், கந்தர்வம், கூத்து.
 • “எள்ளின் நின்று எண்ணெய் எடுப்பது போல் இலக்கியத்தின்றும் எடுபடும் இலக்கணம்” என்பது அகத்திய நூற்பா.

அனைத்து புத்தகங்களும் வாங்க அணுகவும்:- பூம்புகார் அங்காடி