தொல்காப்பியம் என்பது மிக மூத்த தமிழ் இலக்கண நூலாகும்.

சிறப்புப் பாயிரம்

January 9, 2019 0

வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடைத் தமிழ்கூறு நல்லுலகத்து வழக்கும் சொல்லும் ஆயிரு முதலின் எழுத்தும் சொல்லும் பொருளும் நாடிச் செந்தமிழ் இயற்கை […]