கடலோரம் கடலோரம்

கடலோரம் கடலோரம் post thumbnail image

கடலோரம் கடலோரம்
அலைகள் ஓடி விளையாடும்

வலை வீசு வலை வீசு
வாட்டம் பார்த்து வலை வீசு

அம்மா கடலம்மா
எங்க உலகம் நீயம்மா

தினம் ஆடி ஓடி பொழைக்கும்
எங்க பசியைத் தீர்க்கும் சாமி நீயே

கடலோரம் கடலோரம்
அலைகள் ஓடி விளையாடும்

கடலோரம் கடலோரம்
அலைகள் ஓடி விளையாடும் (இசை)

ஏ…

ஏலே லேலே லோ

ஏலே லே லோ

ஏலே லேலே லோ

ஏலே லே லோ
ஏலே லே லோ

ஏலே லேலே லோ

ஏலே லே லோ

ஏலே லேலே லோ

வயலில்ல வாய்க்காலில்ல
விதை போடவில்ல
மரம் வச்சு தண்ணி ஊத்தி
பலன் தேடவில்ல

வயலில்ல வாய்க்காலில்ல
விதை போடவில்ல
மரம் வச்சு தண்ணி ஊத்தி
பலன் தேடவில்ல

நீ தந்தா சாப்பாடு

இல்லேன்னா கூப்பாடு

இருப்பதையெல்லாம்
கொடுப்பாயே என் அம்மா

இல்லேன்னு சொன்னதில்ல
எங்க கடலம்மா

ஓய்

கடலோரம் கடலோரம்
அலைகள் ஓடி விளையாடும்

வலை வீசு வலை வீசு
வாட்டம் பார்த்து வலை வீசு

அம்மா கடலம்மா

எங்க உலகம் நீயம்மா

தினம் ஆடி ஓடி பொழைக்கும்
எங்க பசியைத் தீர்க்கும் சாமி நீயே

கடலோரம் கடலோரம்
அலைகள் ஓடி விளையாடும்

நிலத்துக்கு சொந்தக்காரன்
பல பேரு உண்டு
கடலுக்கு சொந்தம் பேச
உலகத்தில் யாரு

நிலத்துக்கு சொந்தக்காரன்
பல பேரு உண்டு
கடலுக்கு சொந்தம் பேச
உலகத்தில் யாரு

உழைச்சாக்க கைமேலே
பொன்னாக தருவாயே

இருப்பதையெல்லாம்
கொடுப்பாயே என் அம்மா

இல்லேன்னு சொன்னதில்ல
எங்க கடலம்மா

ஓய்

கடலோரம்

ஓய்

கடலோரம்

ஓய்

அலைகள் ஓடி விளையாடும்

ஓய் வலை வீசு

ஆஹா

வலை வீசு

ஆஹா

வாட்டம் பார்த்து வலை வீசு

அம்மா கடலம்மா

எங்க உலகம் நீயம்மா

தினம் ஆடி ஓடி பொழைக்கும்
எங்க பசியைத் தீர்க்கும் சாமி நீயே

கடலோரம் கடலோரம்
அலைகள் ஓடி விளையாடும்

கடலோரம் கடலோரம்
அலைகள் ஓடி விளையாடும்

ஏய்

ஆ1&ஆ2 : கடலோரம் கடலோரம்
அலைகள் ஓடி விளையாடும்

அனைத்து புத்தகங்களும் வாங்க அணுகவும்:- பூம்புகார் அங்காடி