எப்படி நம்ம யோகம்…குருபெயர்ச்சி பலன் 2012 – மகரம்

June 8, 2012 5

நவக்கிரகங்களில் சந்தோஷ சாம்ராஜ்யம் மிக்க செய்திடும் ஸ்ரீசனி பகவானை ராசியாதி பதியாகவும், ஆட்சிகிரகமாகவும் கொண்டு வீடாகவும் அமையப்பெற்ற […]